POLITIKA DONACIJA I SPONZORSTVA

UVOD

„TUZLA-FARM“ d.o.o. Tuzla je jedna od vodećih veledrogerija na području BiH koja iz godine u godinu bilježi kontinuirani napredak u svim segmentima poslovanja i predano radi na poboljšanju kvalitete života kroz brigu o zdravlju svih građana. U okviru svog poslovanja, „TUZLA-FARM“ d.o.o. Tuzla nastoji da aktivno i konstantno doprinosi izgradnji i reizgradnji sistema vrijednosti, razvoju društva putem iniciranja, prepoznavanja i pružanja finansijske podrške akcijama, projektima, organizacijama i institucijama koje djeluju u istom pravcu.

 

U skladu sa našim strateškim prioritetima, kao društveno odgovorno Društvo čiji je cilj održivo poslovanje, podržavamo projekte koji nude dugoročna rješenja i donose konkretne promjene koje imaju povoljan učinak na lokalnu i širu društvenu zajednicu. Naš ugled i vjerodostojnost predstavljaju najvažniji kapital Društva, jer se u svakodnevnom poslovanju vodimo načelima društvene odgovornosti i uključenosti u potrebe lokalne i šire društvene zajednice. 

 

„TUZLA-FARM“ d.o.o. Tuzla od prvog dana svog postojanja i poslovanja daje svoj doprinos zdravstvu, nauci, obrazovanju,sportu, socijalnoj sigurnosti, očuvanja prirode i zdrave životne sredine. S tim u vezi, doniranje i sponzorisanje mora biti u skladu sa poslovnom strategijom Društva. Osnovni kriteriji za sponzorisanje i dodjelu donacije jesu posebnost, kvaliteta i korisnost projekta za lokalnu i širu društvenu zajednicu.

 

DEFINICIJE, TERMINI I SKRAĆENICE

Definicije i skraćenice navedene u nastavku će se primjenjivati za upotrebu Politike, te će se smatrati ažuriranim odmah nakon službene izmjene, odnosno dopune ove Politike.

 

 

Za potrebe ove Politike, sljedeći izrazi će imati sljedeća značenja:

 • Donacija – novac, oprema ili druga vrijednost što se s dobrotvornim ciljem daruje grupi, instituciji ili pojedincu. Pojam „donacija“ označava i čin darovanja, i same predmete i vrijednosti koji su ustupljeni bez naknade. To je ustupanje i preuzimanje predmeta donacije bez naknade, u cilju ulaganja u dobra u općoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od općeg interesa;
 • Sponzorstvo – svaki komercijalni odnos kojim sponzor, za obostranu korist sponzora i sponzoriranog, ugovorno pruža financijsku ili drugu podršku kako bi se uspostavila veza između sponzorovog imidža, marke ili proizvoda s nositeljem sponzorskih prava u zamjenu za pravo na promicanje unaprijed određenih koristi;
 • Beneficije – bilo koja materijalna ili nematerijalna vrijednost u bilo kojem obliku, uključujući, ali se ne ograničavajući na novac i novčane ekvivalente, darove, dobrotovorne priloge, gostoprimstva, obroke, putovanja, popuste, robu, usluge, zaposlenje, povjerljive informacije i bilo šta drugo što bi se moglo smatrati mitom;
 • Poslovni partner – svaka fizička ili pravna osoba s kojom Društvo ostvaruje poslovni kontakt. U kontekstu ove Politike povezana društva i njihovi zaposlenici se ne smatraju poslovnim partnerima;
 • Treća strana – svaka fizička ili pravna osoba koje je Društvo angažovalo, a od kojih se očekuje interakcija sa državnim službenicima u ime Društva (agenti, posrednici, savjetnici. Konsultanti, predstavnici, advokati, računovođe itd.).
 

NAČELA DODJELE SREDSTAVA ZA DONACIJE I SPONZORSTVA

Dodjela donacija i sponzorstva, u smislu ove Politike, temelji se na načelima nepristrasnosti i jednakosti postupka, na način da za sve podnositelje zahtjeva vrijedi jednako postupanje u smislu da se zahtjevi objektivno procjenjuju od strane Direktora Društva, uvažavajući nediskriminaciju i nekoruptivna, kao i načela etike u poslovanju.


DONACIJE

Dodjela donacija i sponzorstva, u smislu ove Politike, temelji se na načelima nepristrasnosti i jednakosti postupka, na način da za sve podnositelje zahtjeva vrijedi jednako postupanje u smislu da se zahtjevi objektivno procjenjuju od strane Direktora Društva, uvažavajući nediskriminaciju i nekoruptivna, kao i načela etike u poslovanju.Donacije u smislu ove Politike su doprinosi koje Društvo isplaćuje u dobrotvorne svrhe i te aktivnosti moraju biti usaglašene sa standardima integriteta na lokalnom nivou, kao i sa pozitivno – pravnim propisima. Donacije moraju biti odobrene od strane Direktora Društva, a jedan od uslova za odobravanje donacije je, između ostalog, lična procjena Direktora Društva da se donacija ne posmatra ili se ne bi mogla posmatrati kao skriveni mito. 

 

Donacije u smislu ove Politike su doprinosi koje Društvo isplaćuje u gotovini ili u naturi, a da ne očekuje i ne dobija ništa zauzvrat. Donacije moraju biti izvršene bez bilo kakve prošle, sadašnje ili buduće obaveze primatelja donacije prema Društvu kao davaocu donacije te bez namjere pridobijanja ili održavanja poslovnih odnosa. 

 

Društvo može povremeno davati individualne i humanitarne donacije koje moraju biti u skladu sa standardima poštenja na razini Društva i lokalne zajednice, te moraju odgovarati pozitivno – pravnim propisima. Donacije u dobrotvorne svrhe odobrava Direktor Društva, a čije odobrenje će, između ostalog, ovisiti o njegovoj vlastitoj procjeni da se kod konkretne donacije ne radi o paravanu za davanje mita. 

 

Društvo tokom cijele godine zaprima zahtjeve za donacije.

 

Odluke o donacijama donosi Direktor Društva shodno proceduri potpisanoj internim aktom Društva, a svaki zahtjev se posmatra i analizira zasebno.

 

KORISNICI DONACIJA

Korisnici donacija u smislu ove Politike mogu biti:

 

 • pravne osobe kojima osnovni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti i koje su upisane u nadležni registar, a čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti u vidu zaštite i promovisanja zdravlja, pružanja pomoći oboljelima, osobama s invaliditetom i osobama sa posebnim potrebama, pružanja usluga u području zdravstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, umjetnosti, promocije turizma, ekologije, zaštite okoliša ili druge oblasti od općeg društvenog značaja;
 • fizičke osobe u svrhu liječenja bolesti ili prirodnih mana, pomoći i saniranja elementarnih nepogoda, kao i fizičke osobe koje su istaknuti ili perspektivni sportisti, znanstveni radnici i umjetnici te predstavnici institucija u kantonalnim, entitetskim, državnim i međunarodnim takmičenjima.
 
Korisnici donacija u smislu ove Politike ne mogu biti:
 • političke stranke, nezavisni zastupnici, članovi zastupničkih i izvršnih tijela državnog, entitetskog, kantonalnog, gradskog ili općinskog nivoa;
 • poduzetnici;
 • organizacije civilnog društva koje nemaju status pravne osobe;
 • organizacije koje podupiru rasnu, spolnu, vjersku, manjinsku ili bilo koju drugu diskriminaciju za događanja koja su uvredljiva za javni moral;
 • organizacije za koje Društvo ima saznanja da ranije donirana sredstva nisu iskorištena u traženu svrhu.
 

SPONZORSTVO

Sponzorstvo u smislu ove Politike predstavlja saradnju u cilju ostvarivanja određenog cilja i u tom slučaju, gotovina, nenovčana davanja i usluge, kao i bilo šta što je primljeno zauzvrat, se uređuje ugovorno. Sponzorski odnosi moraju biti jasno uređeni ugovorom i svaka aktivnost sponzorstva mora služiti legitimnoj poslovnoj svrhi.

 

 

Pri sklapanju sponzorskih ugovora nastoji se ostvariti ekskluzivitet, generalno sponzorstvo ili sponzorstvo kojim se dobija mogućnost pojavljivanja Društva u nazivu događanja ili imenu organizacije.  Priroritet kod sponzorisanja imaju projekti međunarodnih i nacionalnih stručnih udruženja koji se bave kompatibilnim djelatnostima: medicina, farmacija, zdravstvo.

Društvo tokom cijele godine zaprima zahtjeve za sponzorstvo.

 

 

Odluke o sponzorstvu donosi Direktor Društva shodno proceduri potpisanoj internim aktom Društva, a svaki zahtjev se posmatra i analizira zasebno.

 

KORISNICI SPONZORSTVA 

Korisnici sponzorstva u smislu ove Poltiike mogu biti:

 

 • pravne i fizičke osobe koje su na temelju ugovora o sponzorstvu obavezne promovisati Društvo. Ako je korisnik sponzorstva udruženje, fondacija, ustanova, društvo, klub ili druga organizacija civilnog društva, mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija i uredno izvršavati svoje financijske obveze sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.
 
Korisnici sponzorstva u smislu ove Politike ne mogu biti:
 • političke stranke, nezavisni zastupnici, članovi zastupničkih i izvršnih tijela državnog, entitetskog, kantonalnog, gradskog ili općinskog nivoa;
 • organizacije koje podupiru rasnu, spolnu, vjersku, manjinsku ili bilo koju drugu diskriminaciju za događanja koja su uvredljiva za javni moral;
 • organizacije koje bi sredstva sponzorstva koristila za izdavanje publikacija, snimanje filmova i/ili nosača zvuka;
 • organizacije za koje Društvo ima saznanja da ranije donirana sredstva nisu iskorištena u traženu svrhu.
 

UPOZORENJA

Svaka (stvarna ili potencijalna) aktivnost koja može sadržavati ponašanje vezano za mito i korupciju će biti prijavljena direktno nadređenom u Društvu.


Zaposlenici Društva ne mogu btii otpušteni, profesionalno degradirani, opterećeni ili diskriminisani na poslu radi situacije u kojoj su isti zaposlenici odbili izvršavati aktivnosti koje bi narušili principe navedene u Politici.


Zaposlenici Društva su obavezni poštivati Politiku i svako ponašanje suprotno principima Politike biti će predmet disciplinskog postupka, a u slučaju osnovanosti i predmet krivičnog postupka, radi zaštite interesa i reputacije Društva. 

 

Ovdje možete preuzeti dokument Politika donacija i sponzorstva.

 

TUZLA-FARM, VAŠA VELEDROGERIJA

Vaš višedecenijski pouzdan poslovni partner